Search
Adv Search
Transportation Engineering—Special Issue for Intelligent Transportation
A research survey of driver drowsiness driving detection
YANG Jucheng, WEI Feng, LIN Liang, JIA Qingxiang, LIU Jianzheng
2024, 54(2):  1-12.  doi:10.6040/j.issn.1672-3961.0.2023.279
Abstract ( 293 )   PDF (1359KB) ( 228 )   Save
References | Related Articles | Metrics
Application of fiber optic sensing technology in road traffic
SONG Xiuguang, ZHAO Tao, BI Yanmei, ZHANG Zihao, DU Cong, TIAN Yuan, KONG Xiaoguang
2024, 54(2):  13-26.  doi:10.6040/j.issn.1672-3961.0.2023.252
Abstract ( 134 )   PDF (1745KB) ( 87 )   Save
References | Related Articles | Metrics
Research on the construction and spatial pattern of the isochronous transportation circle in the main urban area of Qingdao
LIU Bing, WANG Xinyu, CHEN Li, ZHANG Yixi, ZHANG Zhaojie, LU Zouyan, LIANG Lei
2024, 54(2):  27-35.  doi:10.6040/j.issn.1672-3961.0.2023.193
Abstract ( 88 )   PDF (1522KB) ( 82 )   Save
References | Related Articles | Metrics
A traffic conflict prediction method for merging areas based on trajectory prediction with graph neural network
ZHAO Tao, ZHANG Ning, WANG Xiaochao, MA Chuanyi, TIAN Yuan, ZHANG Shengtao, YANG Ziliang
2024, 54(2):  36-46.  doi:10.6040/j.issn.1672-3961.0.2023.230
Abstract ( 103 )   PDF (6694KB) ( 63 )   Save
References | Related Articles | Metrics
Machine Learning & Data Mining
Sequential recommendation for cold-start users with meta graph transitional learning
LI Lu, ZHANG Zhijun, FAN Yumin, WANG Xing, YUAN Weihua
2024, 54(2):  69-79.  doi:10.6040/j.issn.1672-3961.0.2023.016
Abstract ( 54 )   PDF (3112KB) ( 18 )   Save
References | Related Articles | Metrics
Intelligent technology for monitoring water levels based on shore-based LiDAR
CHEN Xiaoyan, QI Mingjie, CHENG Zhiheng, ZHANG Yu, ZHUANG Xucai, CHEN Liang, TIAN Yuan
2024, 54(2):  90-95.  doi:10.6040/j.issn.1672-3961.0.2023.046
Abstract ( 64 )   PDF (3046KB) ( 25 )   Save
References | Related Articles | Metrics
Named entity recognition method combined with self-training model
XIAO Wei, ZHENG Gengsheng, CHEN Yujia
2024, 54(2):  96-102.  doi:10.6040/j.issn.1672-3961.0.2022.353
Abstract ( 66 )   PDF (1009KB) ( 43 )   Save
References | Related Articles | Metrics
Civil Engineering
The long-range perspective and challenges for the construction of lunar base
JIANG Mingjing, WANG Siyuan, JIANG Pengming, HUA Yixiong, SHI Anning, YANG Yuequn, XUE Qiaobin, DAI Wanting, QIU Song
2024, 54(2):  114-125.  doi:10.6040/j.issn.1672-3961.0.2023.305
Abstract ( 89 )   PDF (13427KB) ( 55 )   Save
References | Related Articles | Metrics
Influence of parameter uncertainty on stability of underground water-sealed cavern
PENG Zhenhua, WANG Zhechao, HONG Chenghua, LI Kanglin, LI Ao
2024, 54(2):  126-135.  doi:10.6040/j.issn.1672-3961.0.2023.036
Abstract ( 62 )   PDF (8262KB) ( 41 )   Save
References | Related Articles | Metrics
Unidirectional reciprocating/monotonic loading test of new assembled shear wall
FAN Yujiang, YU Binshan, XU Jinbao, CHEN Yuxi, XIONG Ergang, SUN Keqing
2024, 54(2):  136-142.  doi:10.6040/j.issn.1672-3961.0.2023.029
Abstract ( 45 )   PDF (7551KB) ( 9 )   Save
References | Related Articles | Metrics
Numerical simulation of compaction effect during pile jacking in sand based on the coupled Eulerian-Lagrangian method
HAN Chao, WANG Tong, CHEN Dewen, SUN Enci, LI Ping, WU Zexiang, ZHOU Chong, ZHUANG Peizhi
2024, 54(2):  143-152.  doi:10.6040/j.issn.1672-3961.0.2023.050
Abstract ( 53 )   PDF (8077KB) ( 39 )   Save
References | Related Articles | Metrics
Dynamic mechanism of tracked soil of deep-sea mining vehicle based on discrete element method
LIU Qin, LIU Lei, ZHANG Ning, ZHAO Hongyu, WANG Zhe, HUANG Kunpeng
2024, 54(2):  153-162.  doi:10.6040/j.issn.1672-3961.0.2022.352
Abstract ( 35 )   PDF (13702KB) ( 10 )   Save
References | Related Articles | Metrics
Micromechanical characteristics of collapsible loess and its subgrade settlement law
XIAO Wenbin, LI Jing, WU Ke, WANG Zhiqiang, XU Wenbin, LIU Dapeng, ZHANG Zhiqi, SHEN Ping
2024, 54(2):  163-173.  doi:10.6040/j.issn.1672-3961.0.2022.388
Abstract ( 47 )   PDF (16197KB) ( 16 )   Save
References | Related Articles | Metrics
Electrical Engineering
    [an error occurred while processing this directive]