Search
Adv Search
  
20 June 2022
Volume 52 Issue 3
Tire X-ray image distortion detection based on threading method
HAO Jinyi, LI Pengcheng, HUANG Yimei, LI Jinping
2022, 52(3):  9-17.  doi:10.6040/j.issn.1672-3961.0.2021.319
Abstract ( 18 )   PDF (10407KB) ( 4 )   Save
References | Related Articles | Metrics
K-nearest neighbor based partial label learning algorithm for class imbalanced data
WANG Li, YU Mingqian, LIU Wenpeng, ZHOU Yu, ZHENG Ruirui, HE Jianjun
2022, 52(3):  18-24.  doi:10.6040/j.issn.1672-3961.0.2021.318
Abstract ( 18 )   PDF (1108KB) ( 3 )   Save
References | Related Articles | Metrics
Detection of upper limb musculoskeletal abnormality based on improved dual path network
HUANG Caiyun, CHEN Dewu, HE Jifu, HU Yi, WANG Nan, CHEN Pei
2022, 52(3):  25-33.  doi:10.6040/j.issn.1672-3961.0.2022.024
Abstract ( 15 )   PDF (4976KB) ( 12 )   Save
References | Related Articles | Metrics
Hierarchical dual attention network for breast multi-modality image classification
YANG Xiao, XI Xiaoming, LI Weicui, YANG Lu
2022, 52(3):  34-41.  doi:10.6040/j.issn.1672-3961.0.2021.603
Abstract ( 16 )   PDF (2886KB) ( 6 )   Save
References | Related Articles | Metrics
Shear capacity of beams with cracks and without web reinforcement
LIU Wenjie, YANG Xueying, ZHANG Bo, FAN Zhixin, LI Chengxin, YANG Huiming, LI Jinglong
2022, 52(3):  42-50.  doi:10.6040/j.issn.1672-3961.0.2021.004
Abstract ( 19 )   PDF (10008KB) ( 5 )   Save
References | Related Articles | Metrics
In order to investigate the effect of the position and angle of the pre-existing cracks on the shear capacity of beams without web reinforcement, a number of experiment beams with pre-existing cracks were fabricated, the three-point bending experiment of the beam was carried out. The influence of pre-existing cracks located in the basic arch of the beam span and the beam side on the shear capacity of beams without web reinforcement and the law of crack propagation were studied. The results showed that the pre-existing cracks on the beam had a weakening effect on the shear capacity of the beam, which made the beam more prone to diagonal tensile failure. Under the same conditions, when the crack tip of the pre-existing crack in the beam span was closer to the middle point of the bottom of the beam, the greater the weakening effect on the shear bearing capacity of the beam without web reinforcement. When the coincidence degree of the angle of the pre-existing cracks on the beam side and the basic arch was higher, the greater the weakening effect on the shear bearing capacity of the beam without web reinforcement, and the cracks at the bottom of the beam propagate through the two crack tips of the pre-existing cracks was easier. Conversely, the cracks at the bottom of the beam could extend to the middle of the pre-existing cracks.
Measurement and dissipative particle dynamics simulation of interface diffusion between virgin and aged asphalt
CHEN Long, ZHI Pengfei, LI Jin, CHEN Hongbin, HE Zhaoyi, CUI Xinzhuang
2022, 52(3):  61-69.  doi:10.6040/j.issn.1672-3961.0.2020.407
Abstract ( 18 )   PDF (4643KB) ( 8 )   Save
References | Related Articles | Metrics
Bearing capacities of reinforced slope with scrap tire strips under vertical loading
ZHANG Qingtao, LIU Xiaowei, GAO Jian, SUN Yuhai, YAN Qingliang, LIU Yuan, WANG Hao
2022, 52(3):  70-79.  doi:10.6040/j.issn.1672-3961.0.2021.152
Abstract ( 14 )   PDF (13710KB) ( 0 )   Save
References | Related Articles | Metrics
A machine vision system for measuring screw pitch with image processing techniques
HAN Tianyu, LU Changhou, LI Jianmei, YIN Ang, HOU Qiulin
2022, 52(3):  80-85.  doi:10.6040/j.issn.1672-3961.0.2020.509
Abstract ( 16 )   PDF (6707KB) ( 0 )   Save
References | Related Articles | Metrics
Simulation and optimization of lotus root digging machine sprinkler system based on EDEM-Fluent
ZHANG Zijian, ZHAO Jun, TANG Xiankang, SUN Chao, LI Feng
2022, 52(3):  86-93.  doi:10.6040/j.issn.1672-3961.0.2021.331
Abstract ( 14 )   PDF (16179KB) ( 1 )   Save
References | Related Articles | Metrics
Flow boiling hysteresis of R134a in horizontal helically-coiled tube
LU Guoqiang, HAN Yanlong, HAN Jitian, CHEN Lihai, ZHAO Xiaoqiang, HE Xiao
2022, 52(3):  94-99.  doi:10.6040/j.issn.1672-3961.0.2021.364
Abstract ( 14 )   PDF (1180KB) ( 8 )   Save
References | Related Articles | Metrics
Flow and wear characteristics in front flue of low-temperature economizer used in coal-fired power plant
LIU Fangchen, SHI Yan, LI Yuanlu, WANG Zhan, DU Wenjing, JI Wanxiang
2022, 52(3):  100-108.  doi:10.6040/j.issn.1672-3961.0.2021.560
Abstract ( 19 )   PDF (12961KB) ( 2 )   Save
References | Related Articles | Metrics
Preparation method and system of engineering nanoparticle aerosol
HAN Yi, XU Zhen, GUAN Tian, CUI Yang, HU Hui, MA Liming
2022, 52(3):  109-116.  doi:10.6040/j.issn.1672-3961.0.2022.004
Abstract ( 20 )   PDF (7467KB) ( 2 )   Save
References | Related Articles | Metrics
Temporal and spatial distribution of non-point source pollutants in Sihe River Basin based on SWAT
ZHANG Xiaojin, WANG Yuemin, LI He, SUN Xiuling, LIU Zhaosheng
2022, 52(3):  134-140.  doi:10.6040/j.issn.1672-3961.0.2021.473
Abstract ( 11 )   PDF (1605KB) ( 6 )   Save
References | Related Articles | Metrics
    [an error occurred while processing this directive]