Editorial Board

 •  

  The Fifth Editorial Committee of Journal of Shandong

  University (Engineering Science)

  ordering by the surname and stroke

   

  Director of Editorial Committee   LI Shu-cai 

  Editorial board member of standing committee   16

  YIN Yi-long TIAN Mao-cheng   LIU Yu-tian    ZHANG Jian   ZHANG Cheng-hui  LI Kang 

  LI Shu-cai  LI Jian-feng   CHEN Wei-zhong  CHEN Bao-quan   YUE Qin-yan JIANG Wei  

  ZHAO Guo-qun  JIA Lei   HUANG Chuan-zhen   CHENG lin

  Editor- in -chief   LI Shu-cai

  Committee member 61

  DING Xi-lun

  Ma Chun-yuan

  YIN Yi-long

  YIN Long-wei

  WANG Xiu-he

  WANG Yong

  WANG Dong

  WANG Hong-jun

  WANG Zeng-cai

  TIAN Xue-lei

  TIAN Mao-cheng

  BIAN Xiu-fang

  LIU Yu-tian

  LIU Ru-tao

  Lü Yu-peng

  JIANG Ming-yan

  HE Jing-liang

  SONG Xiu-guang

  ZHANG Chang-shui

  ZHANG Chang-qiao

  ZHANG Ji-feng

  ZHANG Cheng-hui

  ZHANG Cai-ming

  ZHANG Huan-shui

  LI Shu-cai

  LI Qing-min

  LI Guo-xiang

  LI Jian-feng

  LI Yi-bin

  LI Kang

  ZOU Nan

  MIN Guang-hui

  CHEN Wei-zhong

  ZHOU Zhi-hua

  YUE Qin-yan

  YAO Zhan-yong

  HU Wen-rong

  ZHAO Guo-qun

  JIA  Lei

  CAO Sheng-le

  HUANG Chuan-zhen

  CHENG Lin

  GE Pei-qi

  JIANG Ming-jing

  JIN Guang-hua

  FU Min-yue

  WANG Jun

  LEE Wei-jen

  Musharraf Zaman

  YUE Yuan-zheng

   ZHAO Hua

  ZHAO Zheng-xu

  School of Mechanical Engineering and Automation BUAA

  School of Energy and Power Engineering, Shandong University 

  School of Computer Science and Engineering, Shandong University 

  School of Materials Science and Engineering, Shandong University

  School of Electrical Engineering , Shandong University

  School of Mechanical Engineering, Shandong University

  School of Earth Sciences and EngineeringNanjing University

  School of Information Science and Engineering, Shandong University

  School of Mechanical Engineering, Shandong University

  School of Materials Science and Engineering, Shandong University

  School of Energy and Power Engineering, Shandong University

  School of Materials Science and Engineering, Shandong University

  School of Electrical Engineering ,Shandong University

  School of Environmental Science and Engineering, Shandong University

  School of Materials Science and Engineering , Shandong University

  School of Information Science and Engineering,Shandong University

  State Key Laboratory of Crystal Materials, Shandong University,

  School of Civil Engineering ,Shandong University

  Department of Automation ,Tsinghua University

  School of Chemistry and Chemical Engineering, Shandong University

  Academy of Mathematics and Systems Science, Chinese Academy of Science

  School of Control Science and Engineering, Shandong University

  School of Computer Science and Engineering, Shandong University

  School of Control Science and Engineering, Shandong University

  Schoolof Civil Engineering, Shandong University

  School of Electrical Engineering, Shandong University

  School of Energy and Power Engineering, Shandong

  School of Mechanical Engineering, Shandong UniversityUniversity

  School of Control Science and Engineering,Shandong University

  School of Information Science and Engineering,Shandong University

  School of Control Science and Engineering, Shandong University

  School of Materials Science and Engineering,Shandong University

  School of Civil Engineering,Shandong University

  State Key Laboratory for Novel Softwere Technology, Nanjing University

  School of Environmental Science and Engineering,Shandong University

  School of Civil Engineering, Shandong University

  School of Environmental Science and Engineering, Shandong University

  School of Materials Science and Engineering, Shandong University

  School of Control Science and Engineering, Shandong University

  School of Civil Engineering, Shandong University

  School of Mechanical Engineering, Shandong University

  School of Energy and Power Engineering, Shandong University

  School of Eechanical Engineering, Shandong University

  School of Civil Engineering, Tongji University

  Editorial Board of Journal of Shandong University (Science and Technology)

  University of Newcastle, Australia

  University of New South WalesAustralia

  University of Texas at ArlingtonUSA

  University of Oklahoma, USA

  Aalborg University, Denmark   

  Brunel University, UK

  University of Derby, UK

   

 • 2009-01-06 Visited: 12415