Human motion detection based on multi-feature fusion
TIAN Guo-Hui, JI Yan-Jing, HUANG Bin
Journal of Shandong University(Engineering Science) . 2009, (5): 43 -47 .