Research on IDS-faced general-purpose application-level protocol identification technology
LIU Yuan-xun,XU Qiu-liang,YUN Xiao-chun
Journal of Shandong University(Engineering Science) . 2007, (1): 65 -69 .