Analysis of perpetual pavement strain distribution and fatigue damage
YANG Yongshun1, WANG Lin2, GAO Xuechi1, JIA Haiqing3, WEI Jincheng2
Journal of Shandong University(Engineering Science) . 2009, (2): 118 -124 .