Simulation system of proton exchange membrane fuel cells based on MATLAB
WANG Zhen,HAN Ji-tian,WANG Ji-hao,ZHAO Wei
Journal of Shandong University(Engineering Science) . 2007, (2): 38 -42 .