A review of the research and development of biomass energy technology
DONG Yu-ping,WANG Li-peng,DENG Bo,LU Ping,SHEN Shu-yun
Journal of Shandong University(Engineering Science) . 2007, (3): 64 -69 .