Method of feature generation and selection for network traffic classification
YANG Ai-min1, ZHOU Yong-mei1, DENG He2, ZHOU Jian-feng3
Journal of Shandong University(Engineering Science) . 2010, (5): 1 -7 .