Survey on student academic performance prediction from the perspective of task granularity
Xiushan NIE,Yuling MA,Huiyan QIAO,Jie GUO,Chaoran CUI,Zhiyun YU,Xingbo LIU,Yilong YIN
Journal of Shandong University(Engineering Science) . 2022, (2): 1 -14 .  DOI: 10.6040/j.issn.1672-3961.0.2021.489