Research progress of ocean wave energy converters
Yanjun LIU,Shuang WU,Dengshuai WANG,Ruohong WANG
Journal of Shandong University(Engineering Science) . 2021, (5): 63 -75 .  DOI: 10.6040/j.issn.1672-3961.0.2021.234