Review of frequency dynamic behavior evolution and analysis method requirements of power system
Hengxu ZHANG,Yongji CAO,Yi ZHANG,Changgang LI,Jiacheng RUAN,VLADIMIR Terzija
Journal of Shandong University(Engineering Science) . 2021, (5): 42 -52 .  DOI: 10.6040/j.issn.1672-3961.0.2021.174