Pollution characteristics and intake risk assessment of short and medium-chain chlorinated paraffins in foods in Jinan
Xinxin FANG,Shiwen ZHANG,Yuting ZHU,Wei JIANG,Zhaoyuan ZHANG,Nan ZHAO
Journal of Shandong University(Engineering Science) . 2021, (3): 119 -128 .  DOI: 10.6040/j.issn.1672-3961.0.2021.001