Reduced-order analytical model to evaluate photovoltaic low-voltage ride-through performance
NIU Shuanbao, HUO Chao, CHEN Chunmeng, KE Xianbo, WANG Xiaohui, ZHANG Qiang, CHEN Ning
Journal of Shandong University(Engineering Science) . 2021, (3): 91 -100 .  DOI: 10.6040/j.issn.1672-3961.0.2020.472