Emission characteristics of PM1.0-bound polycyclic aromatic hydrocarbons(PAHs)from different stoves and fuels in rural areas
DUAN Shengfei, YANG Lingxiao, LI Jingshu, GAO Hongliang, ZHANG Wan, ZHANG Xiongfei, QI Anan, WANG Pengcheng, WANG Yiming, TUO Xiong
Journal of Shandong University(Engineering Science) . 2021, (1): 120 -127 .  DOI: 10.6040/j.issn.1672-3961.0.2020.513