Unmanned vehicle path planning based on deep Q learning in real environment
Hao XIAO,Zhuhua LIAO,Yizhi LIU,Silin LIU,Jianxun LIU
Journal of Shandong University(Engineering Science) . 2021, (1): 100 -107 .  DOI: 10.6040/j.issn.1672-3961.0.2020.247