Heuristic construction method for the initial tour of the Lin-Kernighan algorithm
ZENG Hua1, CUI Wen2, FU Lian-ning1, WU Yao-hua1*
Journal of Shandong University(Engineering Science) . 2012, (2): 30 -35 .