Kinetics of the adsorption of Reactive Brilliant Red K-2BP onto    modified wheat residue
ZHONG Qian-qian, YUE Qin-yan*, LI Qian, LI Ying, XU Xing, GAO Bao-yu
Journal of Shandong University(Engineering Science) . 2011, (1): 133 -139 .